SÖK
REACHCleano Production är väl medvetet om EUs nya kemikalielagstiftning, REACH, som står för Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Vi arbetar med att möta de nya kraven på bästa sätt och har i detta arbete stöd av och BPHR (Branschföreningen professionell Hygien & Rengöring).

Målet med REACH är att användningen av produkter blir mer säker för människors hälsa och miljö. REACH driver en utveckling där mer information om kemikaliers egenskaper och dess användning ska tas fram. Det medför stora konsekvenser för alla aktörer i leverantörskedjan ( tillverkare, importörer, användare etc) och förutsätter samarbete mellan dem.
Kärnan i REACH är att kemiska ämnen registreras till den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Förhandsregistrerade ämnen får förlängda tidsfrister för registrering från 2010-2018 beroende på vilka volymer de tillverkas i. Höga volymer och särskilt farliga ämnen ska registreras först.
Det är rena kemiska substanser/ämnen som ska registreras, alltså inte produkter som är blandningar av flera ämnen. Däremot ska ämnen i produkter som finns eller tas in på EU-marknaden vara registrerade. Den som tillverkar ellerimporterar ämnen eller köper in produkter till EU är ansvarig för att de respektive ingående ämnena registreras.

Vi vill alltså försäkra våra kunder om att vi arbetar aktivt för att möta de utmaningar som REACH innebär.

Vår roll är att i det här skedet bevaka att alla ingående ämnen blir förhandsregistrerade och därefter registrerade av våra leverantörer. Våra säkerhetsdatablad uppdateras kontinuerligt efter de nya reglerna.

Kontaktperson: Sofia Bäckman 0506-48912
sofia.backman@cleano.se
Cleano Production AB (A Part of Cleano Group): Besök- och lev.adress: Västra Långgatan 8, 545 72 ÄLGARÅS. Fakt.adress: Box 54, 545 02 ÄLGARÅS. Tel 0506-489 00